LT-68281 Marijampolė, Vytenio g. 47 +370 343 20 923 rastine@armino.marijampole.lm.lt

facebook gmail office 365 klaustukas24

baner2.jpg
baner2.jpg
DSC006328.jpg
DSC006328.jpg
mok2.jpg
mok2.jpg
mok3.jpg
mok3.jpg
ziema.jpg
ziema.jpg
images/nld_101_16/images_baners/Armino_koliazas.jpg
images/nld_101_16/images_baners/Armino_koliazas.jpg
previous arrow
next arrow

Pagalba mokiniui

Psichologo pagalba

Veiklos tikslas - padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

 • nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • padėti laiduoti palankias psichologines ugdymo sąlygas.

Mokyklos psichologės darbo kryptys:

 1. Konsultavimas – pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas. Psichologinis konsultavimas vyksta Petro Armino pagrindinės mokyklos psichologo kabinete. Konsultacijų tikslas – padėti klientui spręsti iškilusias problemas.
 2. Švietimas - mokinių, tėvų, mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, mokymo (-si) ir bendravimo psichologijos klausimais. Tai pokalbiai su mokiniais klasių valandėlių metu, paskaitos mokytojams, tėvams, pasisakymai tėvų susirinkimuose ir kt.
 3. Psichologinių problemų prevencija - prevencinių priemonių ir programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas. Dalyvaujama rengiant ir mokykloje įgyvendinant projektus, kuriais siekiama ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, stiprinti jų atsparumą žalingam aplinkos poveikiui, didinti kompetenciją spręsti iškilusias problemas.
 4. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.


Socialinio pedagogo pagalba

Veiklos tikslas -
padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, mokyklos, klasės bendruomenėje, racionaliau išnaudoti visas galimybes lavintis, mokytis ir augti.

Uždaviniai:

 • rūpintis vaiko gerove, saugumu, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Mokyklos socialinės pedagogės funkcijos:

 1. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
 2. Padeda tėvams ir teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 3. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 4. Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
 5. Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 6. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
 7. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.


Specialiojo pedagogo pagalba

Mokyklos specialiosios pedagogės funkcijos:

 1. Vykdo mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotų į bendrojo lavinimo mokyklos klases, ugdymą.
 2. Nustato vaikų specialiuosius (individualius) poreikius ugdymo įstaigoje.
 3. Veda individualias pratybas mokinių grupėms sutrikusių funkcijų ugdymu.
 4. Sudaro individualias programas sutrikusios funkcijos ugdymui.
 5. Konsultuoja mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus).
 6. Fiksuoja vaiko pasiekimus.
 7. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Logopedo pagalba

Mokyklos logopedės  funkcijos:

 1. Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 2. Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms.
 3. Dirba individualiai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo, komunikacijos trūkumams koreguoti.
 4. Paskirsto ir derina su specialiuoju pedagogu mokiniui taikomo korekcinio poreikio kryptis ir priemones.
 5. Pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų.
 6. Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.
 7. Sistemingai kaupia logopedinio ir medicininio tyrimo duomenis, juos analizuoja.
 8. Dalinasi darbo patirtimi su miesto logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Sveikatos priežiūros specialistė

Sveikatos priežiūros specialistės teikiamos paslaugos ir tikslai:

 1. Išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, numatant ir šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 2. Kurti sveikatos priežiūros mokykloje sistemą , kuri formuotų teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą, sveiką gyvenseną.
 3. Užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.
 4. Konsultuoti tėvus, pedagogus.